Marketing network

Sales director
liqing hou 13322319693 Email:cthouliqing@163.com

Shijiazhuang office
changmin luo 13383018619 Email:lcm1209@163.com

Harbin office
chunwei han 13091863989 Email:rdhcw.com@163.com

Neimeng office
junguan yang 13700127090 Email:yangjunguan123@yahoo.com.cn